Privacy-overeenkomst

Artikel 1 Inleiding

In deze Privacy Policy leggen wij uit hoe wij omgaan met (je) persoonsgegevens. TeamTV stelt, net als haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en andere personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. TeamTV verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover je daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen je en TeamTV of wanneer TeamTV op grond van de wet een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens door TeamTV is beperkt tot een absoluut minimum. TeamTV zal nooit op eigen initiatief je persoonsgegevens aan derden verstrekken, behalve in de gevallen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Heeft je vragen naar aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring? Of wil je weten welke persoonsgegevens TeamTV van je heeft, of wil je deze laten verwijderen of overdragen? Stuur dan je verzoek naar: info@teamtvsport.com.

Artikel 2 Definities

TeamTV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Permuta B.V.", gevestigd aan de Brederostraat 10 te (6824 PA) te Arnhem (Kamer van Koophandel: 852583941) treedt op als verantwoordelijke voor de uitvoering van dit beleid en als verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: alle informatie die tot een persoon kan worden herleid.

Privacy verklaring: Het beleid van TeamTV met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

Website: de TeamTV websites: www.teamtvsport.com.

Artikel 3 Gegevensverwerking

 1. TeamTV verwerkt Persoonsgegevens die worden verstrekt door je, of omdat TeamTV deze van derden verkrijgt in het kader van haar dienstverlening (of een van onze andere verwerkingsdoeleinden). Dit omvat de volgende Persoonsgegevens:
 2. Contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
 3. Betalingsgegevens: naam en rekeningnummer.
 4. Digitale gegevens: IP-adres, locatie, WIFI-netwerk, die worden verstrekt door je apparaat of webbrowser wanneer je de Website bezoekt.
 5. je zijn niet verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat je bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de Diensten te verlenen die je heeft aangevraagd.

Artikel 4 Gebruik

 1. De door TeamTV ontvangen Persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt:
 2. om de overeenkomst tussen je en TeamTV uit te voeren;
 3. om een betalingstransactie uit te voeren;
 4. om je op de hoogte te houden van het aanbod van TeamTV door een (nieuws)brief te sturen;
 5. om contact op te nemen met je als je ons heeft benaderd met een vraag of een verzoek;
 6. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting tot het voeren van een deugdelijke administratie (facturering).
 7. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (i) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of (ii) zolang TeamTV op grond van de wet of de daaruit voortvloeiende lagere regelgeving verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna zullen je Persoonsgegevens worden verwijderd. TeamTV heeft de volgende voorwaarden gesteld:
 8. Persoonsgegevens verstrekt door je ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst 24 maanden na ontvangst van de Persoonsgegevens;
 9. Persoonsgegevens verstrekt door je voor de wettelijke verplichting om een register bij te houden (7 jaar);
 10. Persoonsgegevens verstrekt door je voor een vraag of verzoek: binnen een jaar nadat je vraag is beantwoord of je verzoek is ingewilligd;
 11. Persoonsgegevens verstrekt door je via je device door het bezoeken van de Website: binnen één jaar na ontvangst;
 12. Persoonsgegevens verstrekt met het oog op een sollicitatie: binnen 14 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure.

Artikel 5 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 1. TeamTV zal je Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met je betreffende de levering van de Diensten. Dit omvat Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om namens je diensten of producten van derden af te nemen, of het noodzakelijke gebruik van systemen en software van derden voor de levering van Diensten.
 2. Deze gegevens worden (uitsluitend) verstrekt aan de derde partij die TeamTV assisteert bij de uitvoering van de Dienst of ondersteunende diensten verleent bij de uitvoering van de Dienst. Deze Persoonsgegevens mogen door deze derde partij uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de TeamTV Dienst. TeamTV legt de afspraken die zij met deze derden maakt met betrekking tot de Persoonsgegevens vast.

Artikel 6 Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Wij kunnen je niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.
 2. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Wij zullen je hierom vragen door middel van een pop-up venster. je kan je toestemming op elk gewenst moment intrekken. In ons geval gaat het uitsluitend om analytische cookies (Google). Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, te testen en de website te verbeteren door het gebruik van onze Website te monitoren. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de duur van het bezoek en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.

Artikel 7 Externe verwijzingen

 1. De Website bevat verwijzingen naar andere websites. Indien je op deze links klikt, verlaat je onze Website en hebben wij geen controle meer over de Persoonsgegevens die van je worden verzameld. Wij raden je dan ook aan om het privacybeleid van deze organisaties te bekijken.
 2. Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Door op deze knop te klikken wordt je doorgestuurd naar het sociale netwerk, waar een cookie wordt geplaatst. je wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram te bekijken.

Artikel 8 je rechten

 1. Met betrekking tot je persoonsgegevens, heeft je het recht:
 2. om je Persoonsgegevens van TeamTV op te vragen;
 3. je Persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 4. een verzoek in te dienen om je Persoonsgegevens te wissen; en
 5. een verzoek in te dienen om je Persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij, door je verzoek te sturen naar: info@teamtvsport.com.
 6. TeamTV zal binnen veertien (14) dagen reageren op je verzoek.
 7. TeamTV kan de gegevens niet verwijderen indien TeamTV op grond van een wettelijke verplichting verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uitmaken te bewaren. Dit geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudplicht van TeamTV.

Artikel 9 Veiligheid

 1. TeamTV neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, ongeoorloofde toegang, enz.
 2. Indien er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals bij hacking en/of diefstal, zal TeamTV dit onmiddellijk melden aan de autoriteiten en aan de betreffende persoon.

Artikel 10 Wijzigingen in de privacyverklaring

TeamTV behoudt zich alle rechten voor om deze privacyverklaring (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken, zoals TeamTV passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of zakelijke behoeften, of om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten.

Bijgewerkte versies worden op de Website gepubliceerd en voorzien van een publicatiedatum, zodat je altijd kan zien wanneer de Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Wij adviseren je dan ook om de Privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken.

Versie: 7 augustus 2020