Gebruiksovereenkomst

Versie 2023-04-13

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "TeamTV B.V.", statutair gevestigd te (5653PM) Eindhoven aan de Duinbeek 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83898697, hierna te noemen "TeamTV".

2. De rechtspersoon die de offerte heeft aanvaard, hierna te noemen "de gebruiker",

hierna gezamenlijk ook aangeduid als: "Partijen";

Overwegende dat:

- TeamTV heeft 1) software ontwikkeld waarmee de gebruiker wedstrijden kan opnemen en streamen met een automatisch bestuurde camera, en 2) een onlinetoepassing waarmee de gebruiker wedstrijdsituaties kan streamen, analyseren, presenteren en delen;

- de gebruiker is een sportclub, federatie of bedrijf, die gebruik wenst te maken van de diensten van TeamTV om wedstrijden op te nemen, te streamen en te analyseren Sporten ten behoeve van zijn of haar atletische activiteiten en de ontwikkeling van de gemeenschap;

- wensen de partijen de afspraken over het gebruik van de diensten van TeamTV door de gebruiker vast te leggen in deze overeenkomst, hierna te noemen "de overeenkomst".

                                                                                                           

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen, en dienovereenkomstig te handelen:

Artikel 1 Duur

1. De duur van de Overeenkomst is vastgelegd in de door de Gebruiker aanvaarde offerte. De datum waarop de Gebruiker de offerte aanvaardt, geldt als ingangsdatum van de Overeenkomst.

2. De Overeenkomst wordt na het einde van de looptijd van de Overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst één maand voor het einde van deze looptijd opzegt, welke opzegging in werking treedt tegen het einde van de effectieve looptijd van de Overeenkomst. De Gebruiker zal de Overeenkomst schriftelijk (per post of e-mail) opzeggen.

3. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode die in de door de Gebruiker aanvaarde offerte is vermeld, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 2 Prijsplannen en service

1. TeamTV biedt verschillende Tariefplannen die verschillende combinaties van de in bijlage 1 beschreven diensten en functies omvatten. Het door de gebruiker gekozen Tariefplan bepaalt de specifieke diensten en functies die door TeamTV worden geleverd.

2. Prijsplannen kunnen naar goeddunken van TeamTV worden gewijzigd. De meest recente Prijsplannen zijn te vinden op teamtvsport.com/pricing. Het Prijsplan van de Klant dat van toepassing is, is het Plan dat van kracht is op het moment dat deze Overeenkomst wordt aangegaan.

3. De in bijlage 1 vermelde functies en diensten dienen als algemene indicatie van wat TeamTV aanbiedt. De werkelijke functies en diensten die aan de gebruiker worden geleverd, kunnen enigszins afwijken van die welke in bijlage 1 zijn opgesomd.

4. De aan de Gebruiker te leveren functies en diensten worden bepaald door het door de Klant bij het aangaan van deze Overeenkomst gekozen Tariefplan. In geval van discrepantie tussen de in Bijlage 1 genoemde kenmerken en het gekozen Tariefplan, prevaleert het Tariefplan.

Artikel 3 Vergoeding

1. Gebruiker is voor de Dienst een vergoeding verschuldigd zoals vermeld in de door Gebruiker aanvaarde offerte.

2. De bedragen zijn exclusief omzetbelasting en zullen jaarlijks verschuldigd zijn, tenzij in de offerte anders is vermeld.

3. TeamTV heeft het recht om bij aanvang van de Overeenkomst de gehele vergoeding aan de Gebruiker te factureren. Facturen van TeamTV dienen binnen veertien (14) dagen te worden voldaan.

4. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim.

5. TeamTV heeft het recht haar diensten op te schorten als de gebruiker in gebreke blijft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het weigeren van toegang tot de applicatie en andere diensten.

Artikel 4 Beëindiging

1. Elk der Partijen heeft het recht de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder dat dit tot enige verplichting tot vergoeding van enige door de andere Partij geleden schade leidt, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

a. een verzoek wordt ingediend voor het faillissement van de andere partij;

b. de andere partij failliet wordt verklaard; of

c. aan de andere partij (tijdelijke) surseance van betaling wordt verleend.

2. TeamTV heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de gebruiker in gebreke blijft, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

3. TeamTV heeft ook het recht om de Overeenkomst te ontbinden als de Gebruiker de Gebruiksovereenkomst of het privacybeleid schendt, of anderszins de gebruiksvoorwaarden van de Dienst schendt.

4. De Overeenkomst zal in alle andere omstandigheden worden beëindigd indien beide Partijen schriftelijk overeenkomen de Overeenkomst te beëindigen.

5. De Gebruiker verbindt zich ertoe het gebruik van de Dienst stop te zetten indien de Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd.

Artikel 5 Intellectuele-eigendomsrechten

1. De door TeamTV ontwikkelde Dienst, met inbegrip van de software, blijft eigendom van TeamTV. Deze overeenkomst verleent de gebruiker slechts een niet-exclusief gebruiksrecht.

2. De Gebruiker mag geen wijzigingen aanbrengen aan de software die aan de Dienst ten grondslag ligt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. TeamTV is niet aansprakelijk voor aanspraken van Gebruiker uit welke hoofde dan ook, behoudens in geval van aan TeamTV toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indirecte schade komt nooit voor vergoeding in aanmerking. Indirecte schade omvat, maar is niet beperkt tot, vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 hierboven, zal elke aansprakelijkheid van TeamTV beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van haar beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het specifieke evenement wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van de medeverzekering dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeringsmaatschappijen komt. Informatie over de (dekking door de) door TeamTV afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) zal op verzoek worden verstrekt.

4. Indien de in lid 3 bedoelde verzekeringsmaatschappij, om welke reden dan ook, weigert schadevergoeding te bieden, is iedere aansprakelijkheid van TeamTV beperkt tot de bedragen die Gebruiker in het desbetreffende kalenderjaar aan TeamTV heeft betaald voor de ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden, welk aansprakelijkheidsbedrag is beperkt tot maximaal € 5.000,-.

5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in of het niet beschikbaar zijn van de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, transportbelemmeringen, stakingen, uitsluiting, bedrijfsstoringen, leveringsstagnaties, brand, overstromingen, import- en exportbeperkingen, alsmede wanneer TeamTV door eigen leveranciers wordt verhinderd de Dienst te verlenen op grond waarvan nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van TeamTV kan worden verlangd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort of beëindigd indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 7 Wijziging van prijzen en voorwaarden

1. TeamTV kan deze voorwaarden en de prijzen te allen tijde wijzigen.

2. TeamTV zal de wijzigingen of toevoegingen ten minste dertig dagen voordat ze van kracht worden via de dienst aankondigen, zodat je er kennis van kan nemen.

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Voor zover niet anders door dwingend recht wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Gelderland te Arnhem.

Bijlage 1

Het product TeamTV Video-analyse bevat de volgende functies:

Video's uploaden

Codering/markering van video's

Video's en videoclips bekijken

● Het delen van video's en videoclips met teamleden

Live codering/markering

Live statistieken

Live score widget

Interactief dashboard

● XML import

Onbeperkt aantal teams

Onbeperkt aantal gebruikers

Het product TeamTV Highlights bevat de volgende functies:

Selecteer sjabloon voor highlight video

Genereer highlight video op basis van (live-)tagging data

Bewerk clips in highlight video

Voeg voice-over toe om video te benadrukken

● Exporteer highlight video met overlays

Het TeamTV Live-streaming product bevat de volgende functies:

● Inkomende RTMP live-streams ontvangen

● Overlays toevoegen aan inkomende live-streams op basis van live-tagging gegevens

● Live-streams verzenden naar meerdere RTMP uitvoerbestemmingen

Live-stream beschikbaar maken voor video-analyse

Het product TeamTV Automatic Camera bevat de volgende functies:

Geplande wedstrijden voor automatische opname

Automatische registratie van wedstrijden

Automatische mid-line PTZ-camera controle

Hockey specifieke kenmerken:

o Strafcorner zoom

Alle kenmerken zijn software kenmerken; hardware is uitgesloten.

Het product TeamTV Development bevat de volgende functies:

- Bekijk gebruikersontwikkeling

- Update gebruikersontwikkeling

- Tag gebruikersontwikkeling in video's

- Beoordeel getagd gebruikersontwikkeling clip

- Notitie toevoegen aan clip voor gebruikersontwikkeling

TeamTV Embedded Video-analyse bevat de volgende functies:

● Upload embed script

Knipsels insluiten script

Het bekijken van ingesloten script

Automatisch knippen/markeren op basis van datafeed met tijdstempel

Toegang tot API's voor gebruik, beeldmateriaal en clips

Webhooks

Configureerbaar tag paneel gebaseerd op json

Configureerbaar thema